U skladu sa odredbama čl. 11, 12. i 22. st. 4 Zakona o udruženjima (»Službeni glasnik RS«, br.51/09), Skupština Nacionalne Asocijacije Čistoća Srbije na sednici održanoj dana 19.11.2015. godine u Nišu, usvojila je

STATUT
NACIONALNE ASOCIJACIJE ČISTOĆA SRBIJE

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.
NACIONALNA ASOCIJACIJA ČISTOĆA SRBIJE (u daljem tekstu: Asocijacija) je nevladino i neprofitno udruženje, u koje se dobrovoljno i slobodno udružuju pravna lica, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite životne sredine, sa akcentom na oblast upravljanja otpadom.

Ciljevi asocijacije

Član 2.
Ciljevi Asocijacije su:
• Zastupanje i ostvarivanje interesa članova asocijacije pred državnom administracijom, privrednim komorama, javnim ustanovama i preduzećima, domaćim i stranim donatorima, medijima i široj javnosti, a u cilju unapređenja tretmana otpada u Republici Srbiji;
• Unapređenje stanja u životnoj sredini, smanjenje degradacije tla i zagađenja vode i vazduha kao posledice deponovanja otpada u prirodi, a povećanje recikliranog otpada u fabrikama za reciklažu u Republici Srbiji;
• Unapređenje sistema upravljanja otpadom i komunalnim otpadom, i pravne regulative kojom je ta oblast definisana, poboljšanje inspekcijskog nadzora i kontrole zagađivača i svih učesnika u logističkom lancu tretmana otpada;
• Podrška u razvoju novih tehnologija i primeni dobre prakse iz razvojenih zemalja u tretmanu otpada, unapređenje regionalne saradnje u oblasti upravljanja otpadom;
• Jačanje kapaciteta preduzeća članica Asocijacije: sprovođenje aktivnosti u cilju veće vidljivosti članica u javnosti, njihove bolje informisanosti o pitanjima bitnih za poslovanje, unapređenje postojeće saradnje i realizacija zajedničkih projekata, organizovanje programa obuke u cilju unapređenja znanja i veština zaposlenih;
• Promocija reciklaže i odvojenog sakupljanja otpada, edukacija građana, a posebno dece i mladih o značaju reciklaže i energetske efikasnosti u očuvanju i zaštiti životne sredine.
• Razmena iskustava u oblasti upravljanja otpadom, usvajanje normativnih akata u oblast upravljanja otpadom koji će omogućiti veću efikasnost u poslovanju kompanija.

Član 3.
Radi ostvarivanja svojih ciljeva Asocijacija:
1) organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama/ institucijama/preduzećima/ lokalnim samoupravama, stručne skupove, savetovanja, seminare, konferencije i druge aktivnosti od značaja za sprovođenje ciljeva Asocijacije;
2) inicira i predlaže izmene zakonske regulative u oblasti upravljanja otpadom, sarađuje sa zakonodavnim organima u aktivnostima ka unapređenju i sprovođenju zakonske regulative u oblasti svog poslovanja;
3) radi na unapređenju komunikacije i saradnje među zainteresovanim kompanijama u cilju unapređenja njihovog poslovanja i suzbijanja nelojalne konkurencije i sivog tržišta;
i o značaju reciklaže u zaštiti životne sredine i očuvanju sirovinskih resursa;
8) sarađuje sa privrednim komorama, univerzitetima, školama, udruženjima, javnim ustanovama i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave zaštitom životne sredine, a pogotovo upravljanjem otpadom.
9) informiše javnost putem štampanih i elektronskih medija, organizovanja javnih događaja, distribucije štampanih materijala o značaju reciklaže u očuvanju životne sredine i održivog razvoja.

Naziv i sedište

Član 4.
Naziv Udruženja je: NACIONALNA ASOCIJACIJA ČISTOĆA SRBIJE.
Naziv Udruženja na stranom jeziku je: ASSOCIATION OF SERBIAN WASTE UTILITY COMPANIES.
Skraćeni naziv: ASWA.
Udruženje ima sedište u Novom Sadu, Avgusta Cesarca 11
Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 5.
Članovi Asocijacije mogu biti punopravni, pridruženi i počasni članovi.
Punopravni članovi su lica koja ispunjavaju sledeće uslove:
– pravna lica registrovana na teritoriji Republike Srbije,
– koja imaju status javnog komunalnog preduzeća ili privrednog društva, a čija je pretežna delatnost iz oblasti upravljanja komunalnim otpadom, kao što su skupljanje, tretman i odlaganje otpada, ponovo iskorišćavanje otpadnih materija, kao i čišćenja objekata, te naučne ustanove za visoko obrazovanje i
– prihvataju ciljeve Asocijacije i Statut.
Asocijaciji mogu da pristupe i pridruženi članovi i to:
-Pravna lica registrovana na teritoriji Republike Srbije, kojima pretežna delatnost nije iz oblasti upravljanja otpadom, ali je njihova delatnost i poslovanje vezano za zaštitu životne sredine.
– i koja prihvataju ciljeve Asocijacije i Statut.
Počasni članovi su pojedinci kao što su javne ličnosti, poslovni ljudi ili naučnici koji svojom aktivnošću značajno doprinose razvoju i unapređenju Asocijacije, kao i ciljeva i vrednosti iz oblasti zaštite životne sredine za koje se Asocijacija zalaže.

Član 6.
Po podnetom zahtevu za prijem u članstvo, odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor Asocijacije većinom glasova i to najkasnije 45 dana od dana dobijanja Zahteva za prijem u članstvo i o tome obaveštava podnosioca prijave bez odlaganja.
Članstvo se stiče potpisivanjem Sporazuma o učlanjenju.
Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.
Članstvo u Asocijaciji može prestati zbog neizmirenja finansijskih obaveza prema Asocijaciji, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Asocijacije, a odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor.
Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Asocijaciji.
Prijem počasnih članova vrši se na osnovu poziva koje im upućuje Upravni odbor, a počasni član se o prihvatanju poziva izjašnjava pisanim putem.

Prava obaveze i odgovornost članstva

Član 7.
Punopravni član Asocijacije ima pravo da:
1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Asocijacije;
2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Asocijacije;
3) bira i bude biran u organe Asocijacije;
4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Asocijacije;
Punopravni član je dužan da:
1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Asocijacije;
2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Asocijacije;
3) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor;
4) plaća redovno članarinu;
Pridruženi i počasni članovi imaju pravo da prisustvuju svim aktivnostima koje organizuje Asocijacija i da savetodavno, bez prava glasa, učestvuju u radu organa Asocijacije.
Pridruženi član ima pravo da bude prezentovan na zvaničnom internet sajtu Asocijacije, da mu se omogući zajedničko istupanje i pojavljivalje na sajmovima i da mu se obezbedi poslovno povezivanje sa ostalim članovima Asocijacije.

Član 8.
Punopravni član Asocijacije dužan je da plaća fiksnu članarinu jednom mesečno Novoprimljeni članovi prilikom učlanjenja plaćaju i upisninu.
Visinu fiksne članarine i upisnine, kao i rok plaćanja utvrđuje Upravni odbor Asocijacije prilikom utvrđivanja godišnjeg finansijskog plana za određenu kalendarsku godinu.
Pridruženi članovi plaćaju članarinu u godišnjem iznosu, na osnovu odluke Skupštine Asocijacije za tekuću godinu.
Počasni članovi ne plaćaju članarinu.

Unutrašnja organizacija

Član 9.
Organi Asocijacije su Skupština, Upravni odbor i zastupnik.

Član 10.
Skupštinu Asocijacije čine svi njeni članovi. Pravna lica, članovi Asocijacije, ovlašćuju jedno lice iz redova zaposlenih za predstavljanje u organima i radu Asocijacije i jednog zamenika ovlašćenog lica.
Redovna sednica Skupštine održava se najmanje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog zastupnika Asocijacije ili Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.
Sednicu skupštine saziva Upravni odbor, a poziv za sednicu dostavlja se u pisanom obliku svim članovima Asocijacije sa obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava i rukovodi Predsednik Skupštine.
Predsednik skupštine je ovlašćen da predstavlja Asocijaciju u javnosti i da komunicira sa predstavnicima medija i sredstava javnog informisanja radi upoznavanja javnosti o radu i aktivnostima Asocijacije.

Član 11.
Skupština:
1) donosi plan i program rada;
2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
3) usvaja druge opšte akte Asocijacije;
4) bira i razrešava članove Upravnog odbora;
5) bira i razrešava Predsednika skupštine, koji rukovodi sednicama skupštine Asocijacije i čiji mandat traje 2 godine;
6) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
7) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Asocijacije;
8) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
9) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.
Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.
Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Asocijacije neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Član 12.
Upravni odbor je izvršni organ Asocijacije, koji se stara o sprovođenju ciljeva Asocijacije koji su utvrđeni ovim Statutom, a koji broji devet članova.
Upravni odbor u svom sastavu obavezno ima osam članova iz redova punopravnih članova Asocijacije, od kojih ima šest članova predstavnika javnih komunalnih preduzeća, jednog člana predstavnika privrednog društva u privatnoj svojini i jednog člana predstavnika naučne ustanove .Upravni odbor u svom sastavu ima 1 člana koji nije iz redova članova Asocijacije, a koji je predstavnik lica koji se bavi organizacijom kongresnih aktivnosti Asocijacije.
Članove Upravnog odbora bira i opoziva Skupština Asocijacije većinom glasova.
Mandat članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.
Članu Upravnog odbora koji je predstavnik člana Asocijacije, prestaje mandat u Upravnom odboru danom donošenja odluke o isključenju člana koga predstavlja. Članu Upravnog odbora prestaje mandat i u slučaju dva uzastopna nedolaska na sednice Upravnog odbora.
Upravni odbor iz redova svojih članova bira Predsednika Upravnog odbora.
Sednice Upravnog odbora saziva Predsednik Upravnog odbora.

Član 13.
Upravni odbor:
1) rukovodi radom Asocijacije između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Asocijacije;
2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Asocijacije;
3) poverava posebne poslove pojedinim članovima;
4) Imenuje Predsednika Upravnog odbora;
5) donosi finansijske odluke;
6) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje tri člana Asocijacije i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
7) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
8) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Asocijacije.
Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi konsenzusom svih prisutnih članova. Upravni odbor može odluke donositi i bez sazivanja sednice (pismeno ili putem e-mejla). Predsednik Upravnog odbora informiše članove o odlukama Upravnog odbora.

Zastupnik

Član 14.
Asocijaciju zastupa predsednik Upravnog odbora, bez ograničenja.
U slučaju odsutnosti predsednika Upravnog odbora, Asocijaciju zastupa lice koje odredi Upravni odbor Asocijacije.
Predsednik Upravnog odbora Asocijacije je inokosni organ rukovođenja, zastupnik Asocijacije, koji je istovremeno i poslovodni organ Asocijacije.
Predsednik Upravnog odbora Asocijacije bira se na mandatni period od 4 godine i isto lice može biti više puta uzastopno birano na ovu funkciju.

Član 15.
Predsednik Upravnog odbora Asocijacije ima pravo i dužnost da:
– zakazuje i predsedava sednicama Upravnog odbora
– zastupa i predstavlja Asocijaciju prema svim trećim licima, bez ograničenja,
– predlaže i sprovodi poslovnu politiku Asocijacije
– izvršava odluke Skupštine i Upravnog odbora Asocijacije
– odgovara za sprovođenje politike i realizaciju programa aktivnosti Asocijacije
-potpisuje opšte akte i dokumenta Asocijacije iz nadležnosti Upravnog odbora
-odgovara za zakonitost i pravilnost rada i aktivnosti Asocijacije,
– koordinira rad i aktivnost drugih organa Asocijacije,
– vrši druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim opštim aktima Asocijacije.

Ostvarivanje javnosti rada

Član 16.
Rad Asocijacije je javan.
Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Asocijacije, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.
Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti Asocijacije podnose se članovima na sednici skupštine Asocijacije.

Član 17.
Radi ostvarenja svojih ciljeva Asocijacije uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Asocijacija može pristupiti domaćim ili međunarodnim udruženjima za zaštitu životne sredine ili poslovnim udruženjima, o čemu odluku donosi Skupština.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 18.
Asocijacija pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

Član 19.
Asocijacija može pribavljati sredstava i od kotizacije za seminare i druge oblike obrazovanja iz oblasti zaštite životne sredine
Ostvareni prihodi se mogu koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva Asocijacije, uključujući i troškove redovnog rada, sopstvenog učešća u finansiranju projekata, promotivne svrhe i slično.

Član 20.
Prihodi i rashodi Asocijacije planiraju se jednom godišnje finansijskim planom, a izvršenje plana prati se na osnovu izveštaja o periodičnom obračunu i završnom računu Asocijacije.

Član 21.
Asocijacija ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim važećim zakonskim propisima i ovim Statutom.

Član 22.
U pravnom prometu Asocijacija istupa u svoje ime i za svoj račun.
Za obaveze u pravnom prometu preuzete u svoje ime i za svoj račun Asocijacija odgovara svim svojim sredstvima.

Administrativno-tehnički poslovi

Član 23.
Administrativno-tehničke poslove, pomoćne i sa njima slične poslove obavljaju zaposleni u Asocijaciji ili radnici angažovani po ugovoru o delu
Odluku o zapošljavanju radnika u Asocijaciji donosi Upravni odbor, a broj zaposlenih, sistematizaciju radnih mesta i odluku o visini zarade zaposlenih utvrđuje predsednik Upravnog odbora.

Član 24.
Ovaj Statut je osnovni akt Asocijacije i svi drugi opšti akti Asocijacije moraju biti u saglanosti sa ovim Statutom.

Član 25.
Izmene i dopune ovog Statuta vrši Skupština Asocijacijepo istom postupku po kome je donet ovaj Statut.

Statusne promene i prestanak rada Asocijacije

Član 26.
Odluku o statusnim promenama i prestanku rada Asocijacijedonosi skupština , za koju je neophodna dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.
Asocijacija prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Asocijacije, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka Asocijacije

Član 27.
U slučaju prestanka rada, Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

Izgled i sadržina pečata

Član 28.
Asocijacija ima pečat pravougaonog oblika na kojem je u gornjoj polovini ispisano: Nacionalna Asocijacija Čistoća Srbije, štampanim slovima, na ćiriličnom pismu. U donjem delu je ispisano: Novi Sad.

Član 29.
Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 30.
Ovaj statut stupa na snagu osmog dana o dana njegovog usvajanja na Skupštini Asocijacije.

Predsedavajući Osnivačke skupštine
Bratislav Vučković

REČ PREDSEDNIKA

CILJEVI

TIMOVI

PROJEKTI