ASWA svojim članovima pruža podršku kroz organizovane timove za tehničke informacije i stručnu pomoć u cilju uspostavljanja pravilnih i efikasnih sistema upravljanja otpadom, unapređenje poslovanja javnih preduzeća, razvoj i inovacije. Trenutno postoji četiri tima koji se fokusiraju na različite oblasti upravljanja čvrstim otpadom.

TIM ZA PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Projektni tim ASWA-e svakodnevno prati i istražuje različite konkurse, kako domaćih tako i evropskih fondova i diskutuje o mogućnostima konkurisanja i razmeni projektnih ideja.

Apliciranje za sredstva iz EU fondova je složen proces i finansijska sredstva se isključivo dodeljuju za unapred isplanirane i razrađene programe/projekte na osnovu definisanih tenderskih procedura, visokih kriterijuma evaluacije i veliku konkurenciju.

Plan i priprema predloga projekta i projektne dokumentacije, predlaganje projekta i koordinacija sprovođenja, zahtevaju posedovanje stručnih znanja i veština iz oblasti upravljanja projektima. To znanje i iskustvo je na raspolaganju članovima Nacionalne asocijacije čistoća Srbije.

Koordinator:
Goran Crnojački

BIOGRAFIJA

Goran Crnojački, inženjer poljoprivrede, rođen 1975. godine u Sremskoj Mitrovici.

– Od 2006 – 2008. godine zaposlen kao menadžer za sakupljanje i tretman neopasnog otpada u sektoru „Gradska Čistoća
– Od 2011. godine obavlja funkciju tehničkog direktor JKP „Komunalije“, a od 2016. je i rukovodilac FUK-a.

Iskustvo vezano za projekte:
– U periodu od 2013 – 2015. godine – Projekt menadžer tokom realizacije projekta prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija IPA 2007-2013, pod nazivom „The Case For Zero Waste“.
– Od 2016. godine, kao sertifikovani projekt menadžer upravlja timom za kreiranje projekata i apliciranje kod stranih i domaćih fondova.

TIM ZA PRAVNA PITANJA

Tim za pravna pitanja osnovan je radi zastupanja i ostvarivanja interesa članova Asocijacije pred javnim institucijama u Republici. Osnovni zadatak Tima za pravna pitanja biće usaglašavanje normativa i zakonskih propisa sa trenutnom situacijom u komunalnom sektoru, izrada predloga Zakona, kao i inicijativa ka resornim ministarstvima.

S obzirom da je trenutno stanje u komunalnoj sferi veoma problematično, neophodno je usaglašavanje sledećih normativa i propisa:
– Zakon o komunalnoj delatnosti
– Zakon o javnim preduzećima
– Zakon o privatizaciji
– Zakon o porezu na dobit
– Zakon o javnom privatnom partnerstvu i koncesijama
– Zakon o zaštiti životne sredine
– Zakon o upravljanju otpadom
– Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu

Koordinator:
Bratislav Vučković

BIOGRAFIJA

Bratislav Vučković, diplomirani pravnik, rođen 1960. godine u Nišu.

Od 2005. godine radio je kao zamenik direktora JKP „Mediana“ Niš, a oktobra 2013. godine izabran je za direktora JKP „Mediana“.

Jedan je od osnivača Nacionalne asocijacije čistoća Srbije. Takođe, na funkciji je predsednika Skupštine ASWA-e.

TIM ZA STANDARDE U KOMUNALNOJ OBLASTI

Standardizacija ima za osnovni cilj pomoć pri rešavanju problema u funkcionisanju procesa rada i osiguravanje da će proizvod ili usluga koji izađu iz procesa biti adekvatnog kvaliteta za krajnjeg korisnika, ali i za instituciju koja te usluge pruža. Pravilnom primenom standarda svode se improvizacija i greške na što niži nivo, štedi se vreme pri realizaciji poslova i osigurava kvalitet.

Tim za standarde aktivno učestvuje u izradi standarda u oblasti upravljanja komunalnim otpadom, njihovoj reviziji i unapređenju sa namerom da se uspostavi jedinstven sistem standarda u Srbiji.

Koordinator:
Nataša Perković

BIOGRAFIJA

Nataša Perković, specijalista strukovni inženjer zaštite životne sredine iz Temerina.

Perković je sertifikovan interni auditor ISO 9001 14001 OHSAS 18001 standarda poslovanja i integrisanog sistema menadžmenta kvaliteta.

Iza sebe ima pet godina radnog iskustva u upravljanju otpadom (sanacija i održavanje deponije čvrstog komunalnog otpada i reciklaža) i član je međuopštinske radne grupe za upravljanje otpadom (regiona Novi Sad, kao predstavnik opštine Temerin).

Pored toga je stručni saradnik za projektni menadžment u JKP Temerin i Udruženju Cvrčak, takođe iz Temerina.

TIM ZA INFRASTRUKTURU I TEHNOLOŠKA REŠENJA U PRERADI I ODLAGANJU OTPADA

Strateški pristup Srbije u implementaciji savremenih evropskih i srpskih standarda za upravljanje otpadom zasniva se na uspostavljanju regionalnih integrisanih sistemima upravljanja otpadom. Svaki regionalni sistem će biti u obavezi da obezbedi usluge kojima se doprinosi usaglašavanju sa najzahtevnijim direktivama EU u ovoj oblasti, što je veliki izazov za Srbiju uzimajući u obzir komplikovane procedure realizacije investicija ovog tipa.

Zadatak Tima za infrastrukturu i tehnološka rešenja u preradi i odlaganju otpada je da pomaže jedinicama lokalnih samouprava i javnim preduzećima u uspostavljanja održivih regionalnih sistema upravljanja otpadom, u tome da se izabere i realizuje najoptimalnije rešenje, sa kojim će se omogućiti revalorizacija ekonomske vrednosti otpada i sa kojim će se obezbediti najviši standardi zaštite zdravlja ljudi i životne sredine.

Koordinator:
Andrea Kikić

BIOGRAFIJA

Andrea Kikić, diplomirani ekonomista – master od 2008. godine obavlja funkciju direktora u preduzeću „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica, koje radi na realizaciji izgradnje regionalnog sistema za upravljanje otpadom, čija se izgradnja finansira iz IPA Fonda EU, u iznosu od okvirnih 20 miliona evra.

Stručna usavršavanja:
– Specijalistički kurs u upravljanju čvrstim otpadom u trajanju od 3 meseci na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu;
– Kurs u unapređenju poslovanja primenom informacionih tehnologija i Interneta (iExces Business Essentials Program) – CISCO u trajanju od 3 meseca, na Fakultetu tehničkih nauka – Međunarodna poslediplomska škola za inženjerstvo i menadžment Univerziteta u Novom Sadu.

Stručni radovi:
– Case study: Project on waste management in line with EU standards in the region of Subotica (M. Stanković, A. Kikić, Z. Brnjaš; ISWA Beacon Conference 2011, Novi Sad, 2011);
– Regionalni sistem upravljanja otpadom u gradu Subotica i opštinama Bačka Topola, Mali Iđoš, Senta, Kanjiža, Čoka i Novi Kneževac (A. Kikić, H. Erči; Sedmi međunarodni skup „Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine“, Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerziteta u Beogradu – Geografski Fakultet, Palić, 2013.)

REČ PREDSEDNIKA

CILJEVI

STATUT

PROJEKTI